Sanacja zbiornikow wodnych

Instalacje do napowietrzania głębinowego stosowane są dziś powszechnie z sukcesem jako zabieg terapeutyczny w stabilnie uwarstwionych jeziorach, w których nadmierna ilość biogenów prowadzi do nadmiernego pochłaniania tlenu lub corocznie całkowitego zaniku tlenu w warstwach głębokich. Zadaniem tych instalacji jest nasycanie ubogiego w tlen lub pozbawionego tlenu hypolimnionu bez niszczenia naturalnych uwarstwień jeziora.
Napowietrzacze głębinowe serii POLYP i TIBEAN są urządzeniami pływającymi. Składają się z jednej lub wielu rur wyciągających wodę z głębin, w których woda jest napowietrzana, głowicy odgazowującej, w której usuwane są gazy z napowietrzonej wody oraz jednej lub kilku rur odprowadzających napowietrzoną i odgazowaną wodę (często także poddaną procesom biologicznym lub chemicznym) z powrotem do hypolimnionu.

Warunki zastosowania
Napowietrzanie głębinowe stosuje się jako zabieg terapeutyczny w jeziorach o warstwowej strukturze wody. Może ono być jednym z elementów całego szeregu przedsięwzięć rekultywacyjnych. Z zasady możemy określić kryteria zastosowania na podstawie poniższych punktów. Często z uwagi na specyficzne warunki obiektu lub położenia mogą wystąpić wyjątki od reguły.

Kryteria podstawowe:
Stabilnie uwarstwione jeziora, w których nie należy naruszać struktury warstwowej i w których udało się zredukować do minimum dopływ fosforanów z zewnątrz.

Podstawowe cele:
Głębokie warstwy wód czyli hypolimnion powinien być siedliskiem tlenowym ponieważ:

 • powinien pozostać siedliskiem dla ryb lub w wodach użytkowanych intensywnie przez rybaków zapewniać odpowiednie zasoby ryb
 • Osady w warunkach tlenowych wykazują ogromny potencjał wiążący fosforany i ograniczają uwalnianie się biogenów (wewnętrzne nawożenie), co poprawia jakość wody
 • W warunkach beztlenowych należy liczyć się z wtórnym rozpuszczaniem substancji toksycznych zawartych w osadach (magazynowanie akwatyczne) oraz z tworzeniem się toksycznego siarkowodoru
 • Należy unikać powstawania osadów gnijących w ten sposób, że dostarcza się dostateczną ilość tlenu wystarczającą do mineralizacji i redukcji ilości osadu (mułu)
 • Koszty uzdatniania wody pitnej poprzez natlenianie i strącanie żelaza i manganu powinny być jak najniższe
 • Wody głębinowe powinny być uzdatniane w sposób celowy np. poprzez dodawanie środków strącających takich jak wapno lub preparaty aluminiowe celem neutralizacji, strącania biogenów względnie fosforanów

Rura wciągająca
Rura lub rury wciągające zawierają instalacje napowietrzające. Rury odprowadzające połączone są z rurami wciągającymi łączami kołnierzowymi, tworząc pakiet instalacyjny, który bez trudu można zmontować w miejscu zastosowania.

Napowietrzanie
Urządzenie napowietrzające składa się z pompy zanurzonej oraz z układu ejektorów multipath znajdujących się w rurze wciągającej. Urządzenie to można wyciągnąć na powierzchnię bez zalania za pomocą układu podnośników. Proces ten trwa od 1 do 2 godzin.

Głowica odgazowująca
Zadaniem głowicy odgazowującej jest zapewnienie całkowitego odgazowania. Polyp posiada wymyślny, opatentowany uklad głowicy odgazowującej, która spełnia swe zadanie w pełnym spektrum wydajności.

Rury odprowadzające
Rury odprowadzające zwracają uzdatnioną wodę na żądaną głębokość do hypolimnionu. Odprowadzanie następuje horyzontalnie, aby uniknąć chwilowych zatorów i efektu spadku ciśnienia.

Ustawianie
Ustawianie instalacji odbywa się w kilku etapach. W pierwszym wychodzi się z założenia zapotrzebowania na tle w wysokości 7 kg/h na każde 100.000 m³ hypolimnicznej objętości.
Konkretniejsze oszacowanie powinno zostać wspólnie wyliczone w trakcie trwania projektu, pod uwagę można brać następujące możliwości:

 • Ustalenie krzywej czasowej tlenu w hypolimnionie
 • Oszacowanie pochłaniania na podstawie parametrów chemicznych (opisana w literaturze przez Klappera)
 • Wyliczenie ustawienia hydraulicznego na podstawie trójwymiarowego modelu numerycznego TISAT

Materiał
TIBEAN może być wykonany z PE, PP, stali nierdzewnej lub stopu AL/ mn. Korzystne właściwości tworzywa PE to:
trwała elastyczność

 • nierdzewność = przystosowane do długotrwałego zastosowania
 • kwasoodporność = możliwość stosowania środków strącających
 • elastyczność przy niskich temperaturach = możliwość stosowania zimą podczas mrozów

TIBEAN Dane techniczne
TIBEAN oferowany jest w dwóch wersjach: “TIBEAN floating” i “TIBEAN submers”:
Wersja pływająca posiada następujące spektrum wydajności:

 • Wprowadzanie tlenu: 1,5 – 60 kg h-1
 • Głębokość stosowania: 5 – 45m
 • Objętość przepływu: 600 – 6.000 m3 h-1

TIBEAN submers jest wersją mniejszą, jednak można go stosować do znacznych głębokości :

 • Wprowadzanie tlenu: 0,3 – 1,2 kg-1
 • Głębokość stosowania: 7 – 50m
 • Objętość przepływu: 300 – 600 m3 h-1

Historia
Tibean znany jest od lat na rynku niemieckim. W roku1990 Polyplan rozpoczął prace konstrukcyjne nad modelem Polyp. Instalowano instalacje modelowe, przeprowadzono cały szereg pomiarów, które stały sie podstawą dla programów eksploatacyjnych.
Nasi klienci przedstawiali nam cały czas nowe życzenia odnośnie wykonania i zastosowania, które spełniamy do dziś.
W maju 2004 roku Polyplan nabył prawa do instalacji marki Tibean, od tej pory w naszej ofercie znajdują się oba typy instalacji.